Bokningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och dig när du bokar via Scandinavian Xperience.

Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa, nedan benämnt Produkter.

Ansvarig arrangör  

Ansvarig Arrangör är Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG), Org.nr: 556966-7495. VHG förmedlar Produkter via www.scandinavianxperience.se, onlinebokningssystem hos leverantörer av Produkter (microbutiker) och Turistbyråer i Gävleborg.

Bokning och bokningsbekräftelse

För att boka/ingå avtal med VHG appliceras en åldersgräns på 18 år om ingen högre åldersgräns anges vid bokningstillfället och på bokningsbekräftelsen. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till bokad produkt.

Vid bokning där boende ingår måste minst 2 personer vara över 21 år. Över storhelger så som nyår, midsommar etc. gäller 23 år, för samtliga gäster. Undantag gäller föräldrar med barn eller ensamresenär över angiven ålder.

Som förmedlare är vi skyldiga att se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

  • du får handlingar och uppgifter om var produkten levereras/hämtas i god tid.

  • bokad produkt stämmer med beskrivningen.

  • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

VHG ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan VHG:s vetskap och som VHG inte känt till eller borde känna till. (Se till att få sådan överenskommelse skriftlig och undertecknad av ägare eller kontaktperson.)

Om du inte är nöjd med hela eller delar av din bokning, så är det VHG du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

Betalning

Vid bokningstillfället erlägges 20 % av det totala priset i en anmälningsavgift och resterande 80 % av beloppet betalas senast 40 dagar innan ankomst.

När blir bokningen bindande?

Både du och VHG är bundna till avtalet så snart du har betalat hela eller delar av bokningen och VHG har bekräftat bokningen.

Avbokning

Avbokning skall ske via [email protected]. Avbokning gäller endast efter mottagen bekräftelse från VHG.
OBS. Avbokningen gäller ej om den görs direkt till leverantör av bokad produkt.

Avbokningskostnader (Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller)

Avbokning skall ske senast 40 dagar före ankomst. Vid senare avbokning eller vid utebliven ankomst debiteras hela bokningssumman. Eventuella avgifter för avbeställningsskydd och bokningsavgifter återbetalas ej.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Den kostar 300 kronor per bokning och innebär att du kan avboka fram t.o.m. ankomstdagen. Avgifter för avbeställninsskydd och bokningsavgifter återbetalas ej.

Avbeställningsskydd gäller vid följande händelse, som inte får ha varit kända vid bokningstillfället:

    a.    dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, medresenär, make/maka, sambo, dina eller makes/makas eller sambos föräldrar, barn eller syskon.

    b.    Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

    c.    Det inträffande av någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Förhinder skall styrkas med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbokningsskyddet återbetalas ej vid avbokning.

Kundens rättigheter

Om VHG inte tillhandahåller produkten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en likvärdig produkt, så har du rätt att säga upp avtalet. VHG måste då betala tillbaka allt det du betalat till VHG och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av produkten. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att VHG sätter ned avgiften. Om du har klagomål ska du framföra dem till VHG snarast möjligt. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att VHG får en chans att rätta till det. Fel, som uppstår på extrautrustning i stugor/lägenheter, t.ex. TV, disk- och tvättmaskin, kan du inte göra anspråk på att få reparerat under hyrestiden. Du kan dock begära kompensation för eventuella olägenheter detta kan ha medfört.  

Om du själv inte kan utnyttja bokad produkt har du rätt att sätta någon annan i ditt ställe och VHG måste godta den personen om inte särskilda skäl finns att vägra. Du måste i så fall meddela VHG detta före tillträdesdagen.

Kundens skyldigheter

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du erhållit den. Överensstämmer den inte med vad du har beställt måste du omgående kontakta VHG.

Du måste vårda produkten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på produkten och dess eventuella inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda produkten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål).
Vid bokning av boende får du inte låta fler personer övernatta i stugan/ lägenheten/rummet eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan, om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer städning att utföras på din bekostnad. Om du tappar bort nyckeln till stugan/lägenheten kommer du att debiteras en avgift.
Eventuella skador ska så snart som möjligt rapporteras till VHG, dock senast vid utcheckning. Allt boende är rökfritt! Överträdelse debiteras med lägst 5 000 SEK.

Övrigt

Aktuell in- och utcheckningstid för din bokade produkt anges på din bokningsbekräftelse.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av VHG. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att VHG har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar samt med nyhetsbrev innehållande nyheter och erbjudanden.
Läs mer på www.datainspektionen.se

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om produkten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av produkten.

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll, som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställande beror på någon som arrangören anlitat.

Reklamation och avhjälpande

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Eventuellt klagomål måste omgående framföras till VHG. Möjlighet till rättelse kan minska om detta inte sker inom skälig tid. Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Adressen är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)
VHG följer ARNs rekommendationer och fastslagna beslut.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Avgifter

Avbeställningsskydd 300 kr

Ändringsavgift 150 kr

Fakturaavgift 75 kr

Bokningsavgift 100 kr (Avser ej webbokning)

Särskilda villkor vid bokning av evenemangsbiljetter

Vi bokning av evenemangsbiljetter gäller omgående betalning. Köpt biljett bytes eller återköpes ej.

Bra att veta om din stugbokning

Ankomst – Avresa

Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 14.00 avtalad ankomstdag till kl. 12.00 avresedagen om inget annat bekräftats. Innan avresa skall du utföra slutstädning av stugan/lägenheten. Städutrustning finns i alla stugor/lägenheter. I stugbyar kan städutrustning finnas i separat servicebyggnad. Om hyresvärden vid besiktning finner att städningen inte är tillräcklig, kommer vi att låta städning utföras på Din bekostnad. För vissa stugor/lägenheter och de flesta stugbyar kan du välja att köpa slutstädning. Priset kan variera beroende på stugans storlek. Slutstädning skall förbokas.

Priser

Priserna avser antalet bäddar i stugan/lägenheten. I beskrivningen av stugor anges antal ordinarie bäddar + antal extrabäddar enligt följande exempel: ”4+2 bäddar” vilket betyder 4 ordinarie bäddar + 2 extra bäddar.

Allmänt

Alla stugor/lägenheter är utrustade för självhushåll. Du måste själv ta med sänglinne, handdukar, toalettpapper, disk- och rengöringsmedel. I de flesta stugbyar och i vissa privatstugor kan sänglinne och handdukar hyras. I de flesta stugor/lägenheter tillåts inte husdjur. Rökning är alltid förbjuden. Information om detta finns i stugbeskrivningen. Observera att detta inte är någon garanti för att rökning inte har förekommit eller att husdjur inte har vistats i stugan/lägenheten någon gång tidigare.